Nền tảng Chaojingyigou của Honbest đã được chọn là một trong “Mười nền tảng trồng trọt chính hàng đầu cho thương mại điện tử công nghiệp” ở tỉnh Giang Tô

Vào tháng 7 năm 2022, Sở Công nghiệp và Công nghệ Thông tin tỉnh Giang Tô chính thức phát hành <>, và Nền tảng Chaojingyigou đã được chọn là “Danh sách trình diễn về đổi mới và phát triển thương mại điện tử công nghiệp cấp tỉnh năm 2022 - Nền tảng trồng trọt then chốt về thương mại điện tử công nghiệp”.